OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE


Warunki sprzedaży i dostawy NIVONA Apparate GmbH

1 Zakres warunków

1. 1 Dostawy, usługi i oferty spółki NIVONA Apparate GmbH ("NIVONA") dla spółek w rozumieniu §§14,310 BGB (NIEMIECKIEGO KODEKSU CYWILNEGO), osób prawnych prawa publicznego i specjalnych funduszy prawa publicznego (klient) podlegają wyłącznie niniejszym warunkom i postanowieniom oraz oraz umowy dodatkowe zawierane w indywidualnych przypadkach.

1.2 Warunki zamówienia klienta odbiegające od niniejszych warunków nie będą miały zastosowania, nawet jeśli NIVONA nie sprzeciwi się ich ważności w poszczególnych przypadkach. odrębnie w poszczególnych przypadkach. Nawet w przypadku, gdy NIVONA powołuje się na pismo zawierające warunki Nawet jeśli NIVONA powołuje się na pismo zawierające warunki klienta lub osoby trzeciej lub odwołuje się do takich warunków, nie oznacza to zgody na ich obowiązywanie. nie stanowi to zgody na ich obowiązywanie.

2 Oferta i zawarcie umowy

2.1 Oferty NIVONA są niewiążące, chyba że zostały wyraźnie wyraźnie oznaczone jako wiążące lub mają określony termin okres akceptacji.

2.2 Zamówienie klienta stanowi wiążącą ofertę. NIVONA jest uprawniona do przyjęcia tej oferty w terminie 2 tygodni od jej złożenia. Przyjęcie akceptacja staje się wiążąca dla klienta poprzez potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej, fakturę lub dostawę zamówionych towarów.

2.3 Stosunek prawny pomiędzy NIVONA a klientem będzie regulowany wyłącznie przez niniejsze OWH. Dla klienta wiążąca jest umowa zawarta w formie tekstowej, w tym niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Warunki Sprzedaży i Dostawy. Umowa ta odzwierciedla wszystkie uzgodnienia pomiędzy stronami w całości. Ustne obietnice złożone przez NIVONA przed zawarciem umowy nie są prawnie wiążące. nie są prawnie wiążące, a ustne porozumienia pomiędzy stronami umowy są zastąpione umową w formie tekstowej, chyba że wyraźnie stanowią one że są one nadal wiążące.

2.4 Uzupełnienia i zmiany zawartych umów, w tym niniejszych w tym niniejsze warunki dostawy, muszą być sporządzone na piśmie, aby były skuteczne. forma tekstowa dla swojej skuteczności. Z wyjątkiem dyrektorów zarządzających lub upoważnionych sygnatariuszy, pracownicy NIVONA Pracownicy NIVONA nie są upoważnieni do zawierania ustnych porozumień odbiegających od niniejszych warunków. od tego. W odniesieniu do treści umów ustnych zawieranych z upoważnionymi osobami osób upoważnionych do reprezentowania NIVONA jest wiążąca, z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego. Nasze pisemne potwierdzenie jest miarodajne, z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego.

3 Dostawa i przeniesienie ryzyka

3.1 Ryzyko przechodzi na klienta z chwilą, gdy towary zostaną przekazane osobie wykonującej transport. osobie wykonującej transport, opuściły magazyn NIVONA w celu wysyłki lub, w przypadku odbioru przez osobę wykonującą transport, opuściły magazyn NIVONA w celu wysyłki. magazyn NIVONA w celu wysyłki lub, w przypadku odbioru przez klienta towarów do odbioru został zgłoszony. Powyższe ma również zastosowanie w przypadku, gdy NIVONA ponosi koszty wysyłki. ponosi koszty wysyłki.

Jeżeli wysyłka lub przekazanie zostanie opóźnione w wyniku okoliczności spowodowanych przez klienta, ryzyko okoliczności spowodowanych przez klienta, ryzyko przechodzi na klienta od dnia, w którym produkty są gotowe do odbioru. w którym produkty są gotowe do wysyłki, a NIVONA powiadomiła o tym klienta. powiadomiła o tym klienta.

3.2 Terminy dostawy określone przez NIVONA są wiążące wyłącznie, jeżeli zostały wyraźnie przyrzeczone lub uzgodnione jako stały termin.

3.3 Termin dostawy uznaje się za dotrzymany , jeżeli NIVONA przekazała produkty produkty osobie wykonującej transport przed upływem terminu lub jeżeli produkty są gotowe do odbioru przez klienta. produkty są gotowe do odbioru przez klienta przed upływem terminu.

3.4 Dostawy częściowe są dopuszczalne, jeżeli

- dostawa częściowa jest użyteczna dla klienta w ramach celu umowy,

- dostawa dostawa pozostałych zamówionych towarów jest zapewniona i

- klient tym samym żadnych znaczących dodatkowych prac lub kosztów (chyba że NIVONA zgodzi się ponieść te koszty), NIVONA zgadza się ponieść te koszty).

3.5 NIVONA nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostawy lub za opóźnienia w dostawie opóźnienia w dostawie, jeżeli są one spowodowane siłą wyższą lub innymi okolicznościami zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (np.nieprzewidywalne w chwili zawarcia umowy (np. w zaopatrzeniu w materiały lub energię, opóźnienia w transporcie, strajki, zgodne z prawem lokauty legalne lokauty, niedobory siły roboczej, energii lub surowców, trudności w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń urzędowych, strajki, zgodne z prawem lokauty, niedobory siły roboczej, energii lub surowców, trudności w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń urzędowych, środki urzędowe lub brak, nieprawidłowe lub nieterminowe dostawy przez dostawców.) za które NIVONA nie ponosi odpowiedzialności. nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli takie zdarzenia znacznie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę lub wykonanie lub niemożliwe, a utrudnienie to nie ma jedynie charakteru tymczasowego, NIVONA jest uprawniona do odszkodowania. tymczasowy, NIVONA będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. W przypadku W przypadku wystąpienia przeszkód o charakterze przejściowym, terminy lub okresy dostawy lub wykonania zostaną przedłużone. lub terminy lub daty świadczenia usług zostaną przedłużone lub przesunięte o okres trwania przeszkody plus uzasadniony okres rozruchu. NIVONA niezwłocznie poinformuje klienta o przewidywanym terminie dostawy, gdy tylko stanie się to wiadome.

W zakresie, w jakim nie można racjonalnie oczekiwać, że klient przyjmie dostawy lub usługi w wyniku opóźnienia, klient może odstąpić od umowy w drodze niezwłocznego pisemnego oświadczenia skierowanego do NIVONA. od umowy w drodze niezwłocznego pisemnego oświadczenia skierowanego do NIVONA.

3.6 Niezależnie od powyższych postanowień, opóźnienie ze strony NIVONA wymaga uprzedniego przypomnienia. NIVONA wymaga uprzedniego upomnienia ze strony klienta i upływu rozsądnego terminu dodatkowego. rozsądnego terminu dodatkowego.

3.7 Jeżeli NIVONA dopuści się zwłoki, klient może, pod warunkiem, że nie dopuścił się zwłoki w odbiorze w zwłoce z odbiorem i może wiarygodnie wykazać, że poniósł w związku z tym szkodę, klient może, bez uszczerbku dla szkody, klient może, bez uszczerbku dla dowodu większej szkody, żądać odszkodowania za opóźnienie w wysokości 0,5% wartości towarów dostarczonych z opóźnieniem za każdy pełny tydzień opóźnienia wartości towarów dostarczonych z opóźnieniem, maksymalnie do 5%; w przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wyłączone. roszczenia odszkodowawcze są wykluczone. Powyższe nie ma zastosowania w przypadkach umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub uszkodzenia ciała lub zdrowia. zdrowia. Klient może odstąpić od umowy wyłącznie w ramach Klient może odstąpić od umowy w ramach przepisów ustawowych tylko wtedy, gdy NIVONA ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie. ponosi odpowiedzialność. Niniejsze postanowienie nie oznacza zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść klienta. nie związane z tym postanowieniem.

3.8 Obowiązek odbioru wynikający z niemieckiej ustawy o opakowaniach jest realizowany przez NIVONA wypełnia ten obowiązek poprzez uczestnictwo w ogólnokrajowych systemach utylizacji.

4. ceny

4.1 Ceny podawane są w euro loco magazyn NIVONA wraz z opakowaniem. opakowania, plus obowiązujący ustawowy podatek od wartości dodanej.

4.2 O ile uzgodnione ceny oparte są na cenach katalogowych NIVONA a dostawa ma nastąpić później niż cztery miesiące po zawarciu od zawarcia umowy, ceny katalogowe NIVONA obowiązujące w momencie dostawy będą obowiązywały w momencie zawarcia umowy. ceny katalogowe NIVONA obowiązujące w momencie dostawy (w każdym przypadku pomniejszone o uzgodniony rabat). rabatu). To samo ma zastosowanie, jeżeli dostawa ma nastąpić we wcześniejszym terminie. ale ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi klient, dostawa nie nastąpi później niż później niż cztery miesiące po zawarciu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi klient . Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy uzgodniono stałą cenę. została uzgodniona.

5 Warunki płatności

5.1 Płatności będą dokonywane nieodpłatnie na rzecz agenta rozliczeniowego NIVONA zgodnie z uzgodnionymi warunkami płatności. uzgodnionymi warunkami płatności w terminach płatności określonych na fakturze. podane na fakturze i są wymagalne po upływie tych terminów.

W przypadku braku takiego uzgodnienia, faktury są wymagalne w terminie płatności Termin płatności faktur wynosi 14 dni netto od daty wystawienia faktury. Części zamienne są płatne Uzgodnione terminy płatności uznaje się za dotrzymane. Terminy płatności uznaje się za dotrzymane, jeżeli NIVONA może dysponować kwotami w tych terminach. NIVONA może dysponować kwotami w tych terminach.

5.2 Jeżeli uzgodniono dostarczenie czeków lub weksli, płatność zostanie dokonana na rachunek NIVONA. płatność jest zawsze dokonywana z tytułu wykonania umowy. Wydatki i odsetki zostaną niezwłocznie zwrócone NIVONA. zwracane niezwłocznie.

5.3 Kupujący może dokonać potrącenia z roszczeniami Sprzedającego wyłącznie w przypadku, gdy roszczenia Kupującego są bezsporne, roszczenia Kupującego są bezsporne lub zostały uznane w drodze orzeczenia deklaratoryjnego roszczenia są bezsporne lub zostały uznane w drodze orzeczenia deklaratoryjnego lub są roszczeniami wzajemnymi stosunek umowny. Kupującemu nie przysługuje prawo zatrzymania wobec Sprzedającego. sprzedającego, chyba że roszczenie kupującego jest bezsporne lub zostało prawomocnie prawomocnie stwierdzone lub dotyczy roszczenia wzajemnego z tego samego stosunku umownego. stosunek umowny.

5.4 W przypadku przekro czenia przez klienta uzgodnionych terminów płatności, NIVONA będzie NIVONA będzie uprawniona do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę (obecnie 9 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej) oraz ryczałtu. bazowej stopy procentowej) oraz kwoty ryczałtowej w wysokości 40 EUR. Kwota ryczałtowa zostanie potrącona z należnym odszkodowaniem, o ile szkoda wynika z kosztów postępowania sądowego. postępowania sądowego.

5.5 Jeśli klient nie wywiąże się ze zobowiązań płatniczych, czeki lub weksle są czeki lub weksle nie są honorowane, klient zawiesza płatności lub złoży wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, NIVONA będzie uprawniona do dokonania płatności. NIVONA będzie uprawniona do wykonania lub świadczenia zaległych dostaw lub usług wyłącznie za zapłatą zaliczki lub płatności lub złożenia zabezpieczenia. Powyższe ma również zastosowanie w przypadku innego znaczącego pogorszenia się sytuacji finansowej klienta po zawarciu umowy. finansowej klienta po zawarciu umowy.

6 Zastrzeżenie własności

6.1 Produkty pozostaną własnością NIVONA do czasu spełnienia wszystkich istniejących lub przyszłych roszczeń NIVONA wobec klienta. wszystkich istniejących lub przyszłych roszczeń przysługujących NIVONA wobec klienta ("towary zastrzeżone"). roszczeń ("towary zastrzeżone"), niezależnie od podstawy prawnej, nawet jeśli poszczególne towary zostały opłacone. nawet jeśli poszczególne towary zostały opłacone. Zastawienie lub przeniesienie w drodze Zastawienie lub przeniesienie w drodze cesji towarów zastrzeżonych jako zabezpieczenie jest niedozwolone.

6.2 Klient jest uprawniony do odsprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem własności wyłącznie w ramach w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy zastrzeżone towary są odsprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem własności, klient dokona cesji na rzecz przyszłych roszczeń wynikających z odsprzedaży na rzecz NIVONA z góry jako zabezpieczenie, która to akceptuje. NIVONA przyjmuje tę cesję bez konieczności składania jakichkolwiek późniejszych specjalnych oświadczeń. Cesja rozciąga się również na roszczenia z tytułu salda, które powstają w ramach istniejących rachunków bieżących lub po zakończeniu takich stosunków między klientem a jego klientami. ze swoimi klientami. Jeśli zastrzeżone towary są sprzedawane razem z innymi sprzedawane, wynajmowane lub stają się integralną częścią nieruchomości za pośrednictwem własności, klient przeniesie na NIVONA tę część całkowitej należności z tytułu ceny, która odpowiada wartości towaru zastrzeżonego. która odpowiada wartości towarów zastrzeżonych zafakturowanych przez NIVONA. zafakturowanych przez NIVONA.

6.3 Do odwołania, klient jest upoważniony do pobrania scedowanych roszczeń z tytułu odsprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek; Nie jest on jednak upoważniony do rozporządzania nimi w jakikolwiek inny sposób, np. poprzez cesję. Niezależnie od przysługującego NIVONA prawa do odwołania, upoważnienie do polecenia zapłaty upoważnienie do polecenia zapłaty staje się nieskuteczne, jeżeli klient po terminie wymagalności roszczenia w sposób zawiniony zalega z płatnością. Na żądanie NIVONA, klient musi poinformować o o cesji wierzytelności na rzecz danego klienta i musi dostarczyć NIVONA dokumenty wymagane do dochodzenia swoich praw wobec klienta, z.np. faktury, oraz dostarczyć niezbędne informacje. wymagane informacje. Wszystkie koszty windykacji i wszelkich interwencji będą ponoszone przez klienta. ponosi klient.

6.4 W przypadku płatności czekiem/wekslem, prawo własności zostanie przeniesione dopiero w momencie własność przechodzi dopiero wtedy, gdy czek/weksel zostanie w całości zrealizowany.

6.5 W przypadku zajęcia, konfiskaty lub innych rozporządzeń lub interwencji osób trzecich, klient musi niezwłocznie powiadomić NIVONA.

6.6 Jeżeli wartość zabezpieczenia przekracza roszczenia NIVONA wobec klienta klienta z tytułu bieżących stosunków handlowych o więcej niż 20 %, NIVONA będzie zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia NIVONA o tym fakcie. NIVONA jest zobowiązana, na żądanie klienta, do zwolnienia wybranych przez siebie zabezpieczeń zwolnić wybrane przez siebie zabezpieczenia w zakresie, w jakim istnieje nadwyżka zabezpieczenia.

6.7 Jeżeli klient zalega z płatnością, NIVONA będzie uprawniona, po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu wyznaczonego klientowi na spełnienie świadczenia, NIVONA będzie uprawniona do odstąpienia od umowy i odebrania zastrzeżonych towarów. Przepisy ustawowe Przepisy ustawowe dotyczące możliwości odstąpienia od wyznaczenia terminu pozostają nienaruszone. Klient klient jest zobowiązany do wydania towaru. Jeżeli NIVONA odstąpiła od umowy, NIVONA będzie uprawniona do wejścia do pomieszczeń, w których przechowywane są zastrzeżone towary w celu w celu odzyskania towaru oraz do żądania cesji roszczeń klienta o zwrot towaru wobec osób trzecich. wobec osób trzecich.


7 Gwarancja

7.1 Roszczenia klienta z tytułu wad materiałowych wobec NIVONA wygasają po upływie dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy produktów. (12) miesięcy od daty dostawy produktów do klienta. Powyższe Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w zakresie, w jakim prawo zgodnie z §§438 BGB (przedmioty budowlane), 445b BGB (prawo regresu), 327u (prawo regresu dla produktów cyfrowych) i 634a BGB (wady budowlane) przewiduje dłuższe okresy. Przepisy ustawowe dotyczące zawieszenia i wznowienia biegu terminu przedawnienia pozostają nienaruszone.

7.2 NIVONA jest zobowiązana do dostarczenia towarów przeciętnego rodzaju i jakości, przy czym miarą jest sytuacja NIVONA oraz przeciętny rodzaj i jakość jej towarów. towarów. Specyfikacje jakościowe i uzgodnienia nie stanowią gwarancji chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione.

7.3 Jeżeli dostarczone towary lub usługi będą wadliwe, NIVONA będzie NIVONA - bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw regresowych klienta zgodnie z par. praw regresowych klienta zgodnie z §§ 478, 445a, 445b, 445c i 327u BGB, NIVONA zapewni gwarancję według własnego uznania poprzez późniejszą bezpłatną realizację (naprawę lub wymianę). Wszelkie dalsze roszczenia gwarancyjne z tytułu późniejszej realizacji, obniżenia ceny, odstąpienia lub odszkodowania są wykluczone bez uszczerbku dla punktu 7.5. Prawo do prawo do odstąpienia od umowy nie jest wyłączone, jeżeli późniejsze wykonanie nie powiodło się. Prawo do Prawo do odszkodowania za szkody nie jest wykluczone, jeżeli późniejsze spełnienie świadczenia zostało w sposób zawiniony zaniedbane. Prawo do odszkodowania za szkody nie jest wyłączone, jeżeli późniejsze spełnienie świadczenia zostało w sposób zawiniony zaniedbane; we wszystkich innych aspektach, Klauzula 8. niniejszych postanowień.

7.4 W przypadku naturalnego zużycia lub szkód powstałych po przejściu ryzyka ryzyko w wyniku nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, niewłaściwej modyfikacji lub lub naprawy, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych lub materiałów eksploatacyjnych lub z powodu szczególnych wpływów zewnętrznych nie będzie odpowiedzialności.

7.5 NIVONA poniesie koszty wymagane w celu późniejszego wykonania umowy, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów. Nie ma to zastosowania, jeżeli koszty są nieproporcjonalne.

7.6 Dostarczone towary muszą zostać dokładnie sprawdzone niezwłocznie po ich dostarczeniu do klientowi lub osobom trzecim wskazanym przez klienta. Towary Uznaje się, że towary zostały zaakceptowane przez klienta w odniesieniu do oczywistych wad lub innych wad, które które mogłyby zostać rozpoznane podczas natychmiastowej, starannej kontroli, zatwierdzonej przez klienta. klienta, jeżeli NIVONA nie otrzyma zawiadomienia o wadach w formie tekstowej w ciągu czternastu (14) dni roboczych od dnia dostawy w formie tekstowej. Klient musi powiadomić NIVONA o innych wadach NIVONA, gdy tylko staną się one rozpoznawalne, najpóźniej w ciągu najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni roboczych, w formie tekstowej.

7.7 W zakresie, w jakim NIVONA realizuje roszczenia gwarancyjne konsumenta bezpośrednio bezpośrednio, prawa regresowe klienta wobec NIVONA są wyłączone. są wyłączone. W pozostałym zakresie prawa regresowe klienta wobec NIVONA są wyłączone. tylko w takim zakresie, w jakim klient nie zawarł z konsumentem żadnych umów wykraczających poza zakres gwarancji. umowy z konsumentem, które wykraczają poza roszczenia ustawowe lub dobrowolne ustępstwa. dobrowolne ustępstwa. Wiarygodne roszczenie klienta zgodnie z § 445a lub § 327u BGB jest jednak ograniczone do kwoty, która przy uwzględnieniu kwotę, która była niezbędna do pomyślnego późniejszego spełnienia świadczenia była niezbędna do pomyślnej późniejszej realizacji. Ciężar dowodu konieczności poniesienia wyższych kosztów spoczywa na klienta. W celu uzasadnienia prawa do regresu klient musi przedłożyć kopię dowodu zakupu, dowód wykonania podpisany przez konsumenta dowód wykonania podpisany przez konsumenta wraz z pełnym opisem oryginalnej części zamiennej lub części zamiennej autoryzowanej przez producenta oraz kalkulację poniesionych kosztów transportu, podróży, robocizny i innych materiałów. koszty robocizny i innych materiałów. Zamiast indywidualnej faktury opisanej powyżej NIVONA może, według własnego uznania, dochodzić ustawowego roszczenia klienta o zwrot kosztów zgodnie z §445a BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) za pomocą odpowiedniej kwoty ryczałtowej jeżeli zostało to uzgodnione. NIVONA zastrzega sobie prawo do potrącenia z NIVONA zastrzega sobie prawo do potrącenia roszczeń odszkodowawczych, które ponosi z tytułu NIVONA zastrzega sobie prawo do potrącenia roszczeń z tytułu szkód, które poniesie w ramach gwarancji producenta w związku z niewłaściwym wykonaniem późniejszej realizacji przez klienta.

7.8 Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wad prawnych. stosuje się odpowiednio.

7.9 Powyższe postanowienia nie naruszają przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG). powyższe postanowienia pozostają nienaruszone.

8 Odpowiedzialność i odszkodowanie

O ile w innym miejscu niniejszych warunków nie zawarto innego postanowienia dotyczącego odpowiedzialności NIVONA będzie zobowiązana do zrekompensowania klientowi wyłącznie szkód klienta bezpośrednio lub pośrednio w wyniku opóźnienia ze strony NIVONA, wadliwej dostawy lub z innych przyczyn prawnych leżących po stronie NIVONA. które można przypisać NIVONA.

8.1 Obowiązek zapłaty odszkodowania ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy NIVONA ponosi winę za spowodowaną przez siebie szkodę lub jeżeli jest odpowiedzialna za naruszenie obowiązków. Odpowiedzialność przypadkowa oraz odpowiedzialność za działanie siły wyższej są wyłączone.

8.2 Wyklucza się odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowania towarów jest wykluczona.

8.3 Roszczenia o odszkodowanie za szkody inne niż wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia istnieją (niezależnie od pkt. 8.4.) tylko wtedy, gdy sprzedającemu można zarzucić rażące zaniedbanie lub umyślne naruszenie obowiązków. można zarzucić naruszenie obowiązków.

8.4 W przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego Sprzedający ponosi również odpowiedzialność za lekkie zaniedbanie. Istotne zobowiązanie zobowiązanie umowne to główne zobowiązanie do wykonania świadczenia lub inne zobowiązanie, którego wypełnienie którego spełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego wypełnieniu klient regularnie polega i może polegać lub którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy, w szczególności obowiązek dostarczenia towarów na czas i zapewnienia, że są one wady prawne i wady istotne, które zagrażają funkcjonalności lub użyteczności w stopniu większym niż nieznaczny. lub użyteczność w stopniu większym niż nieznaczny. W takich przypadkach rekompensowane są jedynie racjonalnie przewidywalne szkody typowe dla umowy. zostaną zrekompensowane.

8.5 Roszczenia klienta są wykluczone w zakresie, w jakim szkodę można przypisać do można przypisać naruszeniom obowiązków, które można przypisać klientowi. W przypadku NIVONA ponosi odpowiedzialność za środki podjęte przez klienta w celu zapobieżenia szkodzie, o ile jest do tego prawnie zobowiązana. jest do tego prawnie zobowiązana.

8.6 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego i wyczerpującego poinformowania NIVONA Zgodnie z powyższymi postanowieniami, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego i kompleksowego poinformowania i skonsultowania się z NIVONA. skonsultować. Klient musi umożliwić NIVONA zbadanie roszczenia. rozpatrzenia reklamacji. Środki, które należy podjąć, w szczególności w przypadku Partnerzy umowni koordynują środki, które należy podjąć, w szczególności w przypadku negocjacji ugodowych ze stronami trzecimi.

8.7 Przy ustalaniu wysokości odszkodowania bierze się pod uwagę sytuację ekonomiczną NIVONA. NIVONA, charakter, zakres i czas trwania stosunków handlowych oraz wartość dostarczonych towarów. biznesowej oraz wartość dostarczonych towarów na rzecz NIVONA, powinny być na rzecz NIVONA.

8. 8 Odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych i pełnomocników zastępców NIVONA będzie ograniczona w taki sam sposób jak odpowiedzialność NIVONA zgodnie z powyższymi postanowieniami. NIVONA zgodnie z powyższymi postanowieniami.

8.9 Powyższe postanowienia Powyższe postanowienia nie oznaczają zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść klienta. Ponadto, odpowiedzialność NIVONA wynikająca z nieobowiązkowych przepisów prawa pozostaje nienaruszona, w szczególności na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt, pozostaje nienaruszona.

9. miejsce jurysdykcji , miejsce wykonania i prawo właściwe

9.1 Miejscem jur ysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest sporów jest Norymberga, pod warunkiem, że klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego lub nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec. NIVONA jest jednak również uprawniona do odwołania się do sądu właściwego miejscowo dla klienta. odwołania. Obowiązkowe przepisy ustawowe dotyczące Wyłączne miejsca jurysdykcji pozostają nienaruszone przez niniejsze postanowienie.

9.2 Miejscem wykonania i realizacji umowy jest Norymberga.

9.3 Stosunki umowne podlegają przepisom prawa materialnego Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz norm kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego. norm kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego.

9.4 W zakresie, w jakim umowa lub niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostawy lub niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostawy zawierają luki prawne, te prawnie prawnie skuteczne postanowienia uznaje się za uzgodnione przez umawiające się strony. cele gospodarcze umowy oraz cel niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy, gdyby były one świadome istnienia luki. były świadome istnienia luki.

NIVONA Apparate GmbH, Norymberga ( stan na: listopad 2022 r.)